ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Για την επιστροφή προϊόντων από αγορές μέσω πιστωτικής κάρτας από την ιστοσελίδας της D-PORT ισχύουν τα εξής:

1. Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις – Επιστροφή Προϊόντων
Διατηρείτε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα Προϊόντα που έχετε αγοράσει με πληρωμή πιστωτικής κάρτας από την ιστοσελίδα της Εταιρείας, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3ε του Ν. 2251/1994. Μπορείτε να αποστείλετε τα Προϊόντα στην διεύθυνση (D-PORT Δ. Γ. Αρβανίτης και σία ΙΚΕ Πάτμου 6 Μαρούσι 151 23), με δικά σας έξοδα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση μπορείτε πριν από την επιστροφή των Προϊόντων να επικοινωνείτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dport.athens@gmail.com.
Ειδικότερα, διατηρείτε το ανωτέρω δικαίωμα να επιστρέψετε το Προϊόν που έχετε αγοράσει μέσω πιστωτικής κάρτας χωρίς να έχετε υποχρέωση να αναφέρετε τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
(α) Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την πώληση (εφεξής η «Υπαναχώρηση»), εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του Προϊόντος.
(β) Η Υπαναχώρηση είναι αναιτιολόγητη και υποχρεούστε να επιστρέψετε το Προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παραλάβατε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο Προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.λπ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων κ.λπ.). Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του Προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το Προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.

(γ) Η επιστροφή του Προϊόντος γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως έχετε εξοφλήσει κάθε ποσό που ενδεχομένως επιβαρύνθηκε η Εταιρεία για την αποστολή του Προϊόντος σε εσάς και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.
(δ) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας που βρίσκεται ΕΔΩ και αποστολή της:
i) είτε στη ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας που αναγράφεται ανωτέρω,
ii) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dport.athens@gmail.com και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.
(ε) Υποχρεούστε να επιστρέψετε το Προϊόν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποιήσατε σε Εμάς την Υπαναχώρηση και λάβαμε αποδεδειγμένα γνώση αυτής.
(στ) Κατόπιν της δήλωσης Υπαναχώρησης, υποχρεούμαστε να αποδώσουμε σε εσάς το τίμημα που εισπράξαμε για το επιστραφέν Προϊόν. Η επιστροφή του τιμήματος σε εσάς θα γίνεται το αργότερο εντός της ίδιας προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την χρόνο που λάβαμε αποδεδειγμένα γνώση για την Υπαναχώρησή σας.
(ζ) Κατά τα λοιπά για το δικαίωμα Υπαναχώρησης σας, τις προϋποθέσεις αυτού και την άσκηση του ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2251/1994, όπως εκάστοτε ισχύει και κάθε άλλης (υπάρχουσας ή μελλοντικής) εφαρμοστέας νομοθεσίας.

2 Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Το ανωτέρω δικαίωμα Υπαναχώρησης σας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν εφαρμόζεται:
(α) Στις περιπτώσεις που το τίμημα των Προϊόντων έχει καταβληθεί στην έδρα της Εταιρείας και επιπλέον, ή τα Προϊόντα έχουν επιδειχθεί στον πελάτη στην διάρκεια παρουσίασης του Προϊόντος ή έχουν παραληφθεί από την έδρα της Εταιρείας, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση και δεν εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 2251/1994.
(β) Κατά τα λοιπά για τις εξαιρέσεις από το δικαίωμα Υπαναχώρησης σας, τις προϋποθέσεις αυτού και την άσκηση του ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3ιβ Ν. 2251/1994, όπως εκάστοτε ισχύει και κάθε άλλης (υπάρχουσας ή μελλοντικής) εφαρμοστέας νομοθεσίας.
(γ)Εάν το προϊόν είναι βιβλίο τότε θα πρέπει να μην ανοιχτεί από τον διάφανο φάκελο που βρίσκεται μέσα. Διαφορετικά θα θεωρηθεί αναγνωσμένο και επομένως χρησιμοποιημένο.

ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Αγαπητέ πελάτη,

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε το προϊόν που έχετε αγοράσει, έχετε τη δυνατότητα να το αποστείλετε, στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή του.

Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστολή της δήλωσης υπαναχώρησης ή η αποστολή των προϊόντων, θα θεωρείται αρκετή για την εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Η έγγραφη δήλωση υπαναχώρησης αποστέλλεται στα ακόλουθα στοιχεία :
– με συστημένη επιστολή προς την “Δ.Γ. Αρβανίτης και σία ΙΚΕ” και με δ.τ.
Πάτμου 6 Μαρούσι 151 23
ή
– με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dport.athens@gmail.com

Τα προϊόντα επιστρέφονται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τη παράδοσή τους με έξοδα του πελάτη (ή με μεταφορέα της επιλογής του πελάτη) στη διεύθυνση: dport.athens@gmail.com.

Μόλις λάβουμε τη δήλωση υπαναχώρησης, θα σας αποστείλουμε επιβεβαίωση λήψης αυτής από εμάς. Αφού παραλάβουμε τα προϊόντα, θα τα ελέγξουμε και, χωρίς αδικαιολόγητη ή υπαίτια καθυστέρηση θα σας επιστρέψουμε το συνολικό τίμημα της πώλησης (αφαιρουμένων τυχόν εξόδων επιστροφής ή απομείωσης αξίας προϊόντων) και πάντα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή τους, με τον ίδιο τρόπο που καταβάλατε τα χρήματα, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

Παρακαλούμε κρατήστε την απόδειξη αποστολής της δήλωσης εμπορευμάτων.